Etický a profesní kodex

Česká Naturopatická Společnost

Kodex profesionálního a etického chování terapeutů a praktiků ČNS v péči o klienta

  Účelem a úmyslem tohoto dokumentu (dále jen “Kodex”) je
 • příblížení profese naturopatie širší veřejnosti
 • stanovení nadčasových zásad, pravidel a norem profesionálního a etického chování terapeutů ČNS v praxi a standartní péči o klienta
 • dodržování Kodexu jako modelu etické a správně vykonávané praxe
 • stanovení minimálních požadavků vykonávání praxe v oboru naturopatie
 • objasnění hodnot, které jsou při výkonu praxe od členů ČNS očekávány
 • identifikace základních profesních závazků členů ČNS (etické chování, nezavádějící a pravdivá reklama, povinnosti péče atd.)
 • identifikace neakceptovatelného chování praktiků ČNS
 • objasnění neprofesionálního jednání členů ČNS
 • identifikace možných etických dilema a asistence členům ČNS při jejich řešení
Tento kodex je normou pro etické a profesní jednání členů ČNS. Měl by ale také podpořit důvěru veřejnosti v profesionální činnost členů ČNS při péči o zdraví klientů. Přestože Kodex ČNS není podložen zákonem, jeho přijetí a dodržování členy ČNS je podmínkou členství ČNS. Porušení Kodexu může znamenat vyřazení dotyčného člena ČNS z registru členů ČNS. Zákony ČR jsou tomuto Kodexu nadřazeny. Kodex je průběžně a v souladu s dostupnými novými poznatky v oblasti naturopatie aktualizován tak, aby poskytoval praktikům ČNS dostatek informací o možných změnách v jejich profesionálním konání. Aktualizace Kodexu bude zasílána členům ČNS v elektronické podobě. Aktualizace Kodexu jsou uveřejňovány na webových stránkách ČNS. Pokud není stanoveno jinak, termín „terapeut“ nebo „praktik“ znamená v tomto Kodexu člena ČNS. „Klient“ je v tomto Kodexu chápán jako dospělá osoba, která ze svobodné vůle požádá terapeuta o konzultaci či radu při řešení svého zdravotního problému a to přírodními prostředky.

1. Etické principy chování

 1. Terapeuté se chovají eticky a profesionálně a to za všech okolností.
 2. Terapeuté poskytují své odborné služby v souladu s holistickými principy ve prospěch a blaho klientů. Pokud je terapeut svým klientem informován, že tyto zásady jsou jiným terapeutem ČNS hrubě porušovány, měl by tuto informaci za souhlasu klienta poskytnout radě ČNS. Při zvláště závažné situaci, jednoznačně ohrožující povinnost vůči spoluobčanům a společnosti, je možné příslušné orgány či úřady informovat bez souhlasu klienta.
 3. Terapeuté neubližují klientům.
 4. Terapeuté se trvale profesně vzdělávají, udržují a zlepšují své odborné znalosti, dovednosti a postoje.
 5. Terapeuté respektují individuální autonomii jedince, jeho potřeby, hodnoty, kulturu i možnou zranitelnost při poskytování celostní terapie.
 6. Terapeuté akceptují práva jednotlivců a podporují je činit informovaná rozhodnutí ve vztahu k jim poskytované naturopatické péči. Podporují klienty v hledání řešení jejich zdravotních problémů. Zároveň respektují rozhodnutí klienta s navrhovanou péčí nesouhlasit a odmítnout ji, příp. ji ukončit či přejít k jinému praktikovi.
 7. Terapeuté ČNS, pokud nemají titul MUDr., uznávají svá omezení v kvalifikaci a kompetenci zdravotnických pracovníků, a pokud je tak indikováno, doporučují klientovi další služby a odborná posouzení zdravotnických pracovníků odpovídající specializace. V případě, že se setkají u klientů s kritikou profesionálního chování zdravotnických pracovníků či kolegů terapeutů ČNS, měli by reagovat diskrétně a profesionálně i v případě negativních názorů na výše uvedené. K příp. kritice činnosti jiných odborníků by mělo dojít pouze při vzájemné přímé výměně názorů.
 8. Terapeuté se chovají ke všem klientům s respektem. Nejsou zapojeni do jakékoliv formy zneužívání pro osobní prospěch ať už finanční, fyzický, sexuální, citový, náboženský nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

2. Povinnost péče terapeuta

 1. Klientům musí být věnována maximální úroveň odborné a etické péče.
 2. Terapeut se stará o klienta s maximální pečlivostí, aby se zabránilo chybám z nevědomosti. U navrhované podpůrné suplementace doporučí klientovi, aby o tomto informoval svého ošetřujícího lékaře k zabránění možné kontraindikace s užívanými léky, příp. pro lékaře vyhotoví výpis z karty. Toto je nezbytné u zdravotních poruch, nemocí či podezření na ně. Optimální je, pokud terapeut s lékařem či jiným odborným zdravotním pracovníkem spolupracuje.
 3. Klient má právo na pečlivé zacházení, odbornou dovednost, píli a péči praktika.
 4. Při výkonu péče o klienta nesmí terapeut nijak zkreslovat či zneužívat své dovednosti, schopnosti nebo kvalifikace. Musí klienta informovat, že svými postupy neléčí, pouze podporuje zlepšení zdravotních obtíží a veškerým svým konáním doplňuje lékařskou péči a to obecně známými stravovacími a jinými doporučeními.

3. Profesionální chování

 1. Členové ČNS musí v rámci své praxe dodržovat veškeré požadavky tohoto Kodexu a jemu nadřazených právních norem.
 2. Titul lékař, Dr. či MUDr. nebudou použity, pokud není terapeut jako lékař zapsán v seznamu lékařů u České lékařské komory (seznam lékařů zde www.lkcr.cz). Čestné tituly, doktoráty v jiných oborech nebo postgraduály neopravňují terapeuta k používání titulu doktor ve spojitosti s provozováním praxe a nesmí vyznít, jako by členové byli atestovaní doktoři medicíny.
 3. Za žádných okolností nesmí praktikující student v ČNS, zaměstnanec nebo jiný terapeut použít členské číslo jiného člena ČNS nebo jeho daňový doklad pro účely vydání svého daňového dokladu či pro poskytnutí jakékoli slevy. Každý člen je odpovědný za vydávání vlastních daňových účetních dokladů.
 4. Terapeut nesmí poskytovat nepravdivé, zavádějící nebo nesprávné informace týkající se zdravotních pojišťoven a jejich dokumentů.
 5. Terapeut nesmí propagovat pod logem ČNS ani pod svým jménem jakoukoli terapeutickou disciplínu, pro kterou nemá akreditaci ČNS a rovněž nesmí jménem svým ani jménem ČNS doporučovat výrobky, potravinové doplňky a služby, pokud s nimi není dokonale seznámen a přesvědčen o jejich nezávadnosti.
 6. Terapeut nesmí pomlouvat ostatní členy ČNS a ostatního zdravotnického povolání.
 7. Terapeut nesmí vykonávat činnost, ať už písemnou nebo ústní, která se bude negativně stavět vůči ČNS.
 8. Při předávání vědeckých či empirických poznatků klientovi, musí praktik jednat odpovědně a všechny jeho osobní názory musí být označeny jako takové.
 9. Terapeut nesmí využívat znalosti získané přímo od klientů nebo z jejich záznamů v jiném kontextu nebo ke svému osobnímu nebo profesionálnímu prospěchu.
 10. V klinické praxi nesmí být terapeut pod vlivem jakékoli omamné či návykové látky, která zhoršuje schopnost jeho profesionálního úsudku.
 11. Doplňky stravy a používané pomůcky musí být používány a poskytovány v souladu s právními předpisy o terapeutickém zboží.
 12. Telefonní nebo internetové konzultace bez předchozí vstupní konzultace, kde je klient přítomen, nesmí být provedeny.
 13. Poplatky za služby a doplňky, které si terapeut účtuje, musí být přiměřené, aby se zabránilo nadměrnému využívání či vykořisťování klienta.

4. Vztah mezi praktikem a klientem

 1. Terapeut nesmí klienta diskriminovat na základě rasy, věku, vyznání, pohlaví, etnického původu, sexuální orientace, politických názorů, zdravotního stavu, socioekonomického statusu, kultury, rodinného stavu, tělesného nebo mentálního postižení.
 2. Terapeut se musí za všech okolností vůči klientovi chovat zdvořile, uctivě a diskrétně, musí respektovat rozmanitost jednotlivců a ctít důvěru v terapeutickém vztahu.
 3. Terapeut by měl v případě potřeby pomoci klientovi najít jiného terapeuta nebo lékaře.
 4. V případě střetu zájmů či zaujatosti, to dá terapeut klientovi znát, ať se jedná o střet zájmů skutečný nebo potenciální, finanční nebo osobní a navrhne mu adekvátní řešení, např. přechod k jinému terapeutovi, alternativní výběr doplňků, splátkový kalendář za služby v případě krátkodobé nesolventnosti klienta aj.

5. Profesionální hranice vztahu terapeuta a klienta

 1. Terapeut nevstoupí do intimního nebo sexuálního vztahu s klientem.
 2. Terapeut se neúčastní kontaktu nebo gest sexuální povahy ke klientovi.
 3. Prsní žlázy a genitálie pacienta nesmí být masírovány, terapeut se jich za žádných okolností nesmí dotýkat. Profesionální techniky jsou po věcném odborném vysvětlení v případě nutnosti a za souhlasu klienta aplikovány jen na okolní tkáně.
 4. Veškerá interní vyšetření klienta ( a to i s jeho souhlasem) nespadají do kompetence terapeutů ČNS a nesmí být při naturopatické praxi prováděna. Bylo by to porušení Kodexu chování terapeutů ČNS s následky vyplývajícími z Kodexu chování.
 5. Veškeré pokusy sexuální povahy ze strany klienta vůči praktikujícímu terapeutovi musí být odmítnuty a musí být poznamenány v záznamech klienta.

6. Osobní údaje a důvěrnost terapeuta

 1. Záznamy klientů musí být řádně vedeny na profesionální úrovni s přesnými a podrobnými záznamy o případu a pečlivě uchovávány.
 2. Terapeut musí respektovat informace poskytnuté klientem v terapeutickém vztahu.
 3. Terapeut zajistí, že nedojde k žádnému neoprávněnému vyzrazení osobních údajů a to buď přímo a nebo nepřímo.
 4. Záznamy klientů musí být bezpečně uloženy, archivovány, předávány nebo likvidovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy o skartaci dokumentů.
 5. Vhodná opatření musí být prováděna tak, aby se zajistilo, že informace klienta doručené faxem, e-­‐mailem, mobilním telefonem nebo jiným médiem budou bezpečná.
 6. Klient má právo být náležitě informován o svém terapeutickém plánu a doplňcích stravy a mít přístup k těmto informacím, které má terapeut v držení.
 7. Klietovy kazuistiky a záznamy jsou majetkem terapeuta a ten si je musí ponechat. Terapeut musí jednat řádně a pokud předává informace o klientovi jiným zdravotním odborníkům, musí nejdříve získat klientův písemný souhlas. Do karty si terapeut zapíše datum, kdy byly záznamy klientovy předány a pro který účel (odborný -­‐ pro lékaře nebo zda chtěl klient záznam pro vlastní informaci).

7. Reklama

 1. Reklamy, ať už tištěné nebo elektronické, nesmí:
  • být nepravdivé, zavádějící nebo klamavé
  • zneužívat důvěru nebo využívat nedostatku znalostí spotřebitelů
  • dělat si nároky na výsledky zlepšení zdravotního stavu, které nemohou být odůvodněné
  • dělat si nároky na vyléčení či uzdravení
  • používat titul doktor, pokud není praktik ČNS registrován jako takový u České lékařské komory
  • povzbuzovat k nadměrnému nebo nevhodnému užívání léků nebo služeb
  • v případě, že je použito logo ČNS, inzerovat terapie a služby , pro které neposkytuje ČNS akreditaci